zipcloak命令 – 压缩文件加密

zipcloak 命令对一个 zip 文件进行加密,提示你输入两次密码(以确保你不会“胖手指”),然后将该文件原位存储。你可以想到,文件大小与原始文件会有所不同。

语法格式:zipcloak [参数]

常用参数:

-d 解密加密进度条
-b 使用由路径指定的目录作为临时zip文件
-O 将输出写入新的文件中,保留原始文件不变

参考实例

使用zipcloak加密xtuos.com.zip文件:

[root@xtuos.com ~]# zipcloak xtuos.com.zip

显示加密进度条:

[root@xtuos.com ~]# zipcloak -d xtuos.com.zip

将加密的存档输出到新文件:

[root@xtuos.com ~]# zipcloak archive.zip -O crypto.zip

未经允许不得转载:统信UOS之家 » zipcloak命令 – 压缩文件加密

相关文章