rpmverify命令 – 验证已安装的RPM软件包的正确性

Linux命令 统信UOS系统管理员 4周前 (03-20) 13次浏览 0个评论 扫描二维码

rpmverify 命令用来验证已安装的 rpm 软件包的正确性。

语法格式: rpmverify [参数]

常用参数:

-Va 验证所有软件包
-Vf 验证指定软件包
–nomd5 不验证软件包的 md5 摘要

参考实例

验证所有软件包:

[root@xtuos.com ~]# rpmverify -Va

改变软件包权限:

[root@xtuos.com ~]# rpmverify -Vf /bin/touch 
[root@xtuos.com ~]# rpm -qf /bin/touch
coreutils-8.4-43.el6.x86_64 
[root@xtuos.com ~]# vim /bin/touch 
[root@xtuos.com ~]# ll -h /bin/touch 
-rwxr-xr-x. 1 root root 47K May 11 2016 /bin/touch 
[root@xtuos.com ~]# chmod 777 /bin/touch 
[root@xtuos.com ~]# ll -h /bin/touch 
-rwxrwxrwx. 1 root root 47K May 11 2016 /bin/touch
[root@xtuos.com ~]# rpmverify -Vf /bin/touch
.M.......  /bin/touch  

如果恢复权限后:

[root@xtuos.com ~]# chmod 755 /bin/touch 
[root@xtuos.com ~]# ll -h /bin/touch
-rwxr-xr-x. 1 root root 47K May 11 2016 /bin/touch  
[root@xtuos.com ~]# rpmverify -Vf /bin/touch 

如果编辑一个文件,并增加内容,如果修改过来,修改时间就会变化:

[root@xtuos.com ~]# rpmverify -Vf /etc/ssh/sshd_config #增加内容
S.5....T. c /etc/ssh/sshd_config 
[root@xtuos.com ~]# vim /etc/ssh/sshd_config #去掉增加内容
[root@xtuos.com ~]# rpmverify -Vf /etc/ssh/sshd_config 
.......T. c /etc/ssh/sshd_config 

不验证软件包的 md5 摘要:

[root@xtuos.com ~]# rpmverify --nomd5 -Vf /bin/touch 


统信UOS之家 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权
转载请注明原文链接:rpmverify命令 – 验证已安装的RPM软件包的正确性
喜欢 (0)
发表我的评论
取消评论
表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
 • 网址